MDcongress

Οργάνωση Συνεδρίων - Εκθέσεων

Αλ. Παναγούλη 118

15343, Αγία Παρασκευή

Τηλ.: 2106074200

E-mail: md@mdcongress.gr

Url: mdcongress.gr

 

 

   

Ιατρικά συνέδρια... που ξεχωρίζουν!

Σχεδιάζουµε και υλοποιούµε Ιατρικά Συνέδρια που ξεχωρίζουν για την στρατηγική, την αρτιότητα και την αποτελεσµατική επικοινωνία.
Με εφόδια την πολύχρονη εµπειρία και την ευελιξία σε ένα τοµέα που απαιτεί υπευθυνότητα και γνώση, παρέχουµε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
Η επιστήµη της Ιατρικής γνωρίζει καθηµερινά µια εκρηκτική αύξηση των πληροφοριών και των γνώσεων.
Τα Ιατρικά Συνέδρια παρουσιάζουν τις εξελίξεις και ενηµερώνουν ζωντανά τους συµµετέχοντες για τα νεότερα δεδοµένα.
Το Συνέδριο αποτελεί για τον σύγχρονο Επιστήµονα Υγείας την κύρια µορφή πληροφόρησης για την άσκηση της ιατρικής του πράξης.
Φροντίδα της MDcongress είναι να παρέχει όλη την υποδοµή και τεχνογνωσία για την απρόσκοπτη και επιτυχή λειτουργία του δικού σας Συνεδρίου.
∆ιαθέτουµε εξειδικευµένο προσωπικό που θα σας συµβουλέψει, και τεχνική υποδοµή που θα καλύψει κάθε λεπτοµέρεια.
Είµαστε σε θέση να διαχειριστούµε ουσιαστικά κάθε στιγµή της διοργάνωσης.

“Προστιθέµενη αξία”, οι εξειδικευµένοι συνεργάτες µας.

“Πολλαπλάσιο”, το αποτέλεσµα για σας.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Το έµπειρο προσωπικό της MDcongress θα σας βοηθήσει, θα σας συµβουλεύσει και θα σας καθοδηγήσει καθ’ όλο τον σχεδιασµό και την υλοποίηση, σε όλα τα στάδια του Συνεδρίου σας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Παρέχουµε συµβουλευτικό ρόλο για την επιλογή του συνεδριακού χώρου. ∆ιαθέτουµε τµήµα κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων και δωµατίων για τους συνέδρους. Τουριστικά προγράµµατα κατά την προ και µετά συνεδριακή περίοδο. Αναλαµβάνουµε µεταφορές των συνέδρων µε λεωφορεία, ταξί ή λιµουζίνες. Ανάληψη και επίβλεψη cocktail, δείπνων, γευµάτων, διαλειµµάτων καφέ, δεξιώσεων και όλων των κοινωνικών εκδηλώσεων. Εύρεση καλλιτεχνών ή υλοποίηση event ανάλογα µε τον χώρο και το γεγονός.

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
∆ιαθέτουµε τµήµα γραφικών τεχνών για την δηµιουργία του λογότυπου καθώς και όλων των εντύπων του Συνεδρίου. Εκτύπωση επιστολόχαρτων, φακέλων, αφισών, πρώτης ανακοίνωσης προκαταρκτικού και τελικού προγράµµατος, πρακτικών, προσκλήσεων, κονκάρδων και πιστοποιητικών παρακολούθησης.

ΠΡΟΒΟΛΗ
Αναλαµβάνουµε Συνεντεύξεις Τύπου, αποστολή ∆ελτίων Τύπου, διαφήµιση σε έντυπα του κλάδου, αφισοκολλήσεις σε Οργανισµούς, Ιδρύµατα και Νοσοκοµεία, αποστολή εντύπων σε άλλα συναφή συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΕΚΘΕΣΗ
Παρέχουµε συµβουλευτικό ρόλο στην επιλογή του εκθεσιακού χώρου και τον καθορισµό των τιµών των περιπτέρων. Αναλαµβάνουµε την κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΗΣΕΙΣ / NEWSLETTER
∆ιαθέτουµε ενηµερωµένες λίστες όλων των Ιατρικών ειδικοτήτων. Αναλαµβάνουµε την προετοιµασία των φακέλων και την ταχυδρόµησή τους. ∆ιαθέτουµε µεγάλη βάση δεδοµένων µε διευθύνσεις mail και στοιχεία Επαγγελµατιών Υγείας όλων σχεδόν των ειδικοτήτων, εξασφαλίζοντας σηµαντική προβολή για το συνέδριό σας

ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Η ΜDcongress µέσω του δικτύου πωλήσεων που διαθέτει στην φαρµακευτική αγορά έχει τη δυνατότητα να καταστήσει γνωστή τη διοργάνωση του Συνεδρίου σας σ’ ένα µεγάλο αριθµό χορηγών, αλλά και να εξασφαλίσει χορηγίες από τους ενδιαφερόµενους συµβάλλοντας σηµαντικά στην αύξηση των εσόδων του Συνεδρίου.

ΠΛΗΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Aναλαµβάνουµε την Επικοινωνία και Αλληλογραφία µε την Οργανωτική Επιτροπή, τους Προσκεκληµένους Οµιλητές (ξένους και Έλληνες) και τους Συγγραφείς των Εργασιών. ∆ιεκπεραιώνουµε τις Εγγραφές και τις απαντητικές επιστολές στους συµµετέχοντες. Επικοινωνούµε, συντονίζουµε και επιβλέπουµε όλους τους προµηθευτές. Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, γραφεία υποδοχής στον Συνεδριακό χώρο και στο συνεδριακό ξενοδοχείο εξυπερετούν τους Συνέδρους. Παρέχουµε Γραµµατειακή υποστήριξη, διακόσµηση χώρων, σήµανση, επιλογή επιπρόσθετου προσωπικού, επιλογή και ανάληψη Μέτρων Ασφαλείας κατά την διάρκεια του Συνεδρίου. Μεριµνούµε για την προετοιµασία φακέλου που θα διανεµηθεί στους Συνέδρους.

∆ΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΑΡΧΕIΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡIΟΥ
∆ιαθέτουµε ειδικό πρόγραµµα ∆ιαχείρησης Συνεδρίων που µειώνει τις πιθανότητες λαθών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Παρέχουµε Συµβουλευτικό ρόλο για τον καθορισµό των Εξόδων Εγγραφής των Συνέδρων. Αποδίδουµε λεπτοµερή έκθεση προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων του Συνεδρίου. Αναλαµβάνουµε κάθε πληρωµή για λογαριασµό της Οργανωτικής Επιτροπής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σε συνεργασία µε το εκδοτικό τµήµα της εταιρείας µας παρέχουµε αλληλογραφία και επικοινωνία µε τους Προσκεκληµένους Οµιλητές και µε τους συγγραφείς των Εργασιών. ∆ιαχειριζόµαστε τις Εργασίες, και επιβλέπουµε την εκτύπωση όλων των εντύπων του Συνεδρίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
∆ιαθέτουµε µηχανογραφικό και µηχανολογικό εξοπλισµό για τις ανάγκες του συνεδρίου όπως: computers, εκτυπωτές, φαξ, φωτοτυπικά µηχανήµατα, οπτικοακουστικά µέσα, µεταφραστικά συστήµατα

ΕΜΠΕΙΡΙΑ MDCONGRESS
H MDcongress έχει διοργανώσει τα τελευταία 18 χρόνια πάνω από 150 Συνέδρια (Πανελλήνια & Πανευρωπαϊκά), Σεµινάρια & Ηµερίδες