ΝΕΑ

   

Διπλή πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 9001:2015 για την KSD

22/02/2018


Διπλή πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 και ISO 9001:2015 για την KSD

Με την ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη να αποτελούν παράγοντες ζωτικής σημασίας για την KSD και την «επένδυση» στο ανθρώπινο δυναμικό της σημείο αναφοράς, η εταιρία προχώρησε στην αναβάθμιση των πιστοποιητικών ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001.

Ειδικότερα, στην εταιρία απονεμήθηκε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015, το οποίο αντικαθιστά το ISO 14001:2008.
Το νέο Πρότυπο, προσαρμοσμένο στις σημερινές ανάγκες και εξελίξεις και αφουγκραζόμενο τις μελλοντικές, αποτελεί επιβεβαίωση της αυξημένης περιβαλλοντικής συνείδησης του ανθρωπίνου δυναμικού της επιχείρησης. 

Στη νέα έκδοση του Προτύπου, η περιβαλλοντική διαχείριση ενσωματώνεται και ευθυγραμμίζεται με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, η εμπλοκή της Ανώτατης Διοίκησης στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι αυξημένη, ενώ  έννοιες όπως η Διακινδύνευση, εισάγονται στην «καρδιά» της διαχείρισης της ποιότητας. Παράλληλα, η εταιρία πιστοποιήθηκε με το νέο Πρότυπο ISO 9001:2015, τη νέα έκδοση του πιο διαδεδομένου προτύπου διαχείρισης στον κόσμο, το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Tέλος, η KSD εφαρμόζει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, ώστε να διασφαλίζεται η διαχειριστική τους επάρκεια στη διαφημιστική προβολή, σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.